วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 2

คำแนะนำจากกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากความ ประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเพลิงไหม้ สร้างความ สูญเสียต่อชีวิต และก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินอย่างมหาศาล เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีป้องกัน เพลิงไหม้ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และ อพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่าง ปลอดภัย ดังนี้

1. จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้
2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้
3. เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้ม
4. เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ

5. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
6. หากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้รีบดับเพลิงด้วยตนเอง
7. หากเพลิงไหม้รุนแรงให้ตะโกนหรือกดสัญญาณแจ้งเตือน
8. ห้ามใช้ลิฟโดยสารขณะเกิดเพลิงไหม้
9. หลีกเลี่ยงการอพยพหนีไฟโดยใช้บันไดในอาคาร

ควรศึกษาแผนผังอาคาร จดจำตำแหน่งบันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หนีออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว

 

ที่มา : http://www.oic.go.th